Právní upozornění

Obsah webové stránky je chráněn autorským právem jako vlastnictví společnosti © DAF Trucks N.V. Eindhoven (nebo jejích dceřiných společností a/nebo jejích poskytovatelů licence, je-li to uvedeno), všechna práva vyhrazena.

Modely vozidel, výkresy, fotografie, obrázky, texty, videa se zvukem nebo bez zvuku a další dokumenty vystavené na aktuální webové stránce jsou chráněny zákonem o průmyslovém nebo duševním vlastnictví a jako takové jsou vlastnictvím společnosti DAF Trucks N.V. Některé části webové stránky však obsahují obrázky, které jsou vlastnictvím jejich poskytovatelů chráněným autorským právem. Položky odkazované v tomto odstavci lze kopírovat pro vlastní použití.

Obecně jsou prezentace a obsah této stránky součástí duševního vlastnictví společnosti DAF Trucks N.V. a jako takové jsou chráněny platnými zákony. Bez předchozího písemného svolení společnosti DAF Trucks N.V. není povolena žádná reprodukce nebo prezentace celku nebo součásti této stránky.

Informace na webové stránce včetně textu, obrázků a zvuku nesmí být reprodukovány, přenášeny, distribuovány ani ukládány bez předchozího písemného svolení společnosti DAF Trucks N.V., pokud se tak neděje pro přísně soukromé účely nebo v jiných výslovně uvedených případech. Úpravy obsahu webové stránky jsou výslovně zakázány.

Obchodní značky

Pokud není uvedeno jinak, slogany, značky, podniková loga a emblémy, např. níže zobrazované symboly, jsou předmětem ochrany zákonů o obchodních značkách ve vlastnictví společnosti DAF Trucks N.V. a/nebo společnosti PACCAR Inc (a jejích dceřiných společností). Jakákoli reprodukce, použití a úprava provedená bez předchozího písemného svolení oprávněné strany představuje porušení autorského práva.

LOGO společnosti DAF Trucks NV Logo společnosti PACCAR Inc.

Zřeknutí se záruky

Informace na této webové stránce se poskytují „tak jak jsou“. Společnost DAF Trucks N.V. v žádném případě neodpovídá za přímé, nepřímé, speciální nebo jiné následné škody vzniklé používáním této webové stránky nebo jakékoli jiné propojené webové stránky, včetně jakýchkoli omezení, ztrát zisku, přerušení provozu, ztráty programů nebo jiných dat informačního systému nebo jiných ztrát, ani v případě, že nám byla možnost těchto škod výslovně sdělena.

Společnost DAF Trucks N.V. neručí za jakékoli jiné webové stránky, k nimž jste získali přístup prostřednictvím této stránky. Takové stránky jsou poskytovány pouze jako dobrá vůle a neznamenají přijetí jakékoli odpovědnosti ze strany společnost DAF Trucks N.V. za obsah nebo použití těchto webových stránek. Kromě toho je vaší odpovědností přijmout opatření a zajistit, aby předměty vašeho používání byly bez virů, červů, trojských koní a dalších prvků destruktivního charakteru.

Společnost DAF Trucks N.V. využila všech dostupných prostředků pro zajištění správnosti materiálů obsažených v této webové stránce v době jejího vytváření a poslední úpravy. Společnost DAF Trucks N.V. však neručí a nepřijímá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost materiálu; materiál nesmí být považován za spolehlivý zdroj a je nutné, aby si uživatel potvrdil informace u oddělení společnosti DAF Trucks N.V., které materiál vydalo nebo ověřilo, nebo u místního prodejce.

Společnost DAF Trucks N.V. si vyhrazuje právo kdykoli provést změny webové stránky podle potřeby bez předchozího upozornění nebo povinností.

Informace zveřejněné na této webové stránce mohou obsahovat odkazy nebo křížové odkazy na výrobky, služby atd. společnosti DAF, které ve vaší zemi nejsou propagovány nebo nejsou dostupné. Přesnost informací nelze zaručit, zejména z důvodu jejich změn, specifických požadavků nebo dostupnosti a tyto odkazy neznamenají, že společnost DAF Trucks N.V. připravuje uvedení těchto produktů, služeb atd. ve vaší zemi. Kontaktujte svého prodejce a vyžádejte si úplné podrobnosti týkající se produktů, služeb atd., které mohou být dostupné pro objednání.

Komentáře, otázky nebo návrhy

Upozorňujeme, že veškeré informace, nevyžádané návrhy, nápady a jiné materiály se nepovažují za důvěrné a majetkově chráněné. Odesláním libovolných informací a materiálu poskytujete společnosti DAF Trucks N.V. neomezenou a neodvolatelnou licenci k používání, reprodukci, zobrazování, provádění, úpravám, přenášení a distribuci těchto materiálů nebo informací a rovněž souhlasíte s tím, aby společnost DAF Trucks N.V. volně využívala tyto zaslané nápady, návrhy a znalosti nebo techniky k libovolným účelům.

Konkrétní software dostupný na webové stránce

Veškerý software dostupný ke stažení z této webové stránky (dále jen „Software“) je chráněn autorským právem jako vlastnictví společnosti DAF Trucks N.V. (nebo jejích dceřiných společností) a jejích dodavatelů.

Použití Softwaru se řídí podmínkami licenční smlouvy (pokud je uzavřena) s koncovým uživatelem, která se dodává se Softwarem nebo je jeho součástí (dále jen „Licenční smlouva“). Pokud není stanoveno Licenční smlouvou jinak, Software je k dispozici ke stažení pouze pro použití koncovými uživateli. Jakákoli reprodukce nebo redistribuce Softwaru, která není v souladu s Licenční smlouvou, může mít za následek postih podle občanského nebo trestního práva.

Bez omezení výše uvedenými skutečnostmi je kopírování nebo reprodukce softwaru na jakýkoli jiný server nebo umístění za účelem další reprodukce nebo distribuce výslovně zakázáno.

Pokud se na Software poskytuje záruka, tak pouze v souladu s podmínkami licenční smlouvy, není-li v licenční smlouvě stanoveno jinak; společnost DAF Trucks N.V. se tímto zříká všech záruk a podmínek týkajících se softwaru, včetně všech předpokládaných záruk a podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, nároků a patentových nároků.