Privacyverklaring

Versie 01.2018

 • 1. Inleiding

  Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan transparantie over de manier waarop uw gegevens door ons worden gebruikt. Wij hebben daarom deze verklaring opgesteld om u te informeren over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

  Wij vertellen u in deze verklaring:

  - Welke persoonsgegevens wij van u verzamelen;
  - Voor welk doeleinde deze gegevens door ons worden gebruikt;
  - Op welke rechtmatige grondslag deze gegevens door ons mogen worden gebruikt;
  - Met wat voor partijen deze gegevens door ons worden gedeeld;
  - Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen; en
  - Welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens.

  Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld door entiteiten en dochtermaatschappijen van PACCAR Holding B.V., waaronder DAF-entiteiten, Leyland en PACCAR Financial-entiteiten. Wanneer wij in een andere context dan op deze website persoonsgegevens van u verzamelen, dan geven wij indien nodig specifiekere informatie, in aanvulling op de informatie in deze verklaring.

  Deze verklaring is op 20 augustus 2018 voor het laatst bijgewerkt en zal regelmatig worden herzien en bijgewerkt. Wij hebben ons best gedaan deze verklaring zo concreet en volledig mogelijk te maken. Neem gerust contact op met onze Data Protection Officer (DPO) indien u naar aanleiding van deze verklaring nog vragen of zorgen heeft: dataprotectionofficer@daftrucks.com

 • 2. Onze inzet voor uw privacy

  We zetten ons ervoor in op zorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens om te gaan. Wij gebruiken de gegevens volgens passende beveiligingsnormen en verwijderen de gegevens zodra we ze niet meer nodig hebben. Wij verzamelen uitsluitend die persoonsgegevens die wij nodig hebben om de doeleinden te realiseren die aan u kenbaar zijn gemaakt. Ten slotte zorgen wij er zoveel mogelijk voor dat uw gegevens juist en actueel zijn.

 • 3. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

  De entiteiten en dochtermaatschappijen van PACCAR Holding B.V. zijn de verwerkingsverantwoordelijken ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. In paragraaf 7 vindt u contactgegevens voor het geval u gebruik wilt maken van uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld. Met “PACCAR”, “wij”, “we”, “ons” en “onze” wordt in deze verklaring verwezen naar de entiteiten en dochtermaatschappijen van PACCAR Holding B.V., zoals DAF-entiteiten, Leyland en PACCAR Financial-entiteiten.

 • 4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij, op welke grondslag en waarom?

  Hieronder volgt een overzicht van de soorten persoonsgegevens die wij van u verwerken. Ook hebben wij in dit overzicht het doeleinde waarvoor wij deze persoonsgegevens gebruiken en de rechtmatige grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens opgenomen.

  Indien wij uw persoonsgegevens op een wezenlijk andere wijze verwerken dan zoals hierna aangegeven, dan ontvangt u hiervan afzonderlijk bericht van ons.

  > Klanten
  > Zakenpartners (zoals dealers/leveranciers en overige zakenpartners)
  > Chauffeurs
  > Bezoekers website

  Gegevens uit openbare bronnen:
  Wij maken u erop attent dat wij ook gegevens uit (openbare) bronnen verzamelen, zoals kredietbureaus, kamers van koophandel, etc.

  Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
  Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, zulks binnen de grenzen van de wet en ons eigen bewaarbeleid.

 • 5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

  Wij delen uw gegevens met aan PACCAR verbonden entiteiten, die onder dezelfde normen voor gegevensbescherming vallen. Naast onze eigen entiteiten delen wij persoonsgegevens ook met een aantal derden, die in de volgende paragraaf kort worden vermeld.

  Categorieën van partijen met wie wij persoonsgegevens delen
  Wij delen persoonsgegevens met de volgende soorten organisaties:

  Zakenrelaties zoals:
  - Erkende DAF dealers
  - Leveranciers
  - IT-leveranciers
  - Dienstverleners
  - Verzekeringsmaatschappijen
  - Financieel, fiscaal of juridisch adviseurs
  en
  - Centrale banken
  - Auditors

  Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens wanneer wij deze delen met derden die niet onder Europese regelgeving inzake gegevensbescherming vallen?
  Indien wij persoonsgegevens delen met een organisatie die niet onder Europese regelgeving inzake gegevensbescherming valt en niet in het bezit is van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, beschermen wij uw persoonsgegevens door middel van standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie, waarmee wordt gewaarborgd dat de partijen waarmee wij uw persoonsgegevens delen dezelfde beschermingsnormen in acht nemen als wij.

 • 6. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

  Wij hechten er sterk aan de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben een aantal beveiligingsmaatregelen doorgevoerd om uw persoonsgegevens te helpen beschermen. Zo hebben wij toegangscontrole doorgevoerd, gebruiken wij passende systeem- en netwerkbeveiligingsmaatregelen zoals firewalls en patches, en beschermen wij draagbare apparaten met passende wachtwoorden.

 • 7. Wat zijn uw rechten?

  Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u een aantal rechten, die u op elk gewenst moment kunt uitoefenen. Wij hebben hieronder een overzicht van deze rechten opgenomen en daarbij aangegeven wat dit voor u betekent. U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen via dataprotectionofficer@daftrucks.com .

  Het recht op inzage, correctie en het ontvangen van een kopie van uw persoonsgegevens
  Wij vinden het belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u houden juist, actueel, volledig, relevant en niet misleidend zijn. Om er zeker van te zijn dat wij ons aan deze toezegging houden, heeft u het recht uw persoonsgegevens op elk gewenst moment in te zien, te corrigeren of te actualiseren. Op verzoek verstrekken wij u ook een kopie van de persoonsgegevens die wij van u houden.

  Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
  U bent gerechtigd uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen indien wij uw persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden hebben verwerkt:
  a) U heeft ons toestemming gegeven uw persoonsgegevens te verwerken voor een doeleinde dat wij van tevoren aan u kenbaar hebben gemaakt; of
  b) Wij hebben uw persoonsgegevens verwerkt om een contract met u te faciliteren; of
  c) Wij hebben uw persoonsgegevens via geautomatiseerde procedés verwerkt (zoals profilering).

  Het recht op wissing van uw persoonsgegevens
  U heeft het recht ons te verzoeken uw gegevens te wissen indien:
  a) Uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor deze door ons zijn verzameld; of
  b) U de eerder aan ons gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor het verwerken van die persoonsgegevens; of
  c) U er bezwaar tegen maakt dat wij uw persoonsgegevens voor de gerechtvaardigde belangen van PACCAR verwerken; of
  d) De persoonsgegevens niet op rechtmatige wijze worden verwerkt; of
  e) Uw persoonsgegevens gewist moeten worden om aan relevante wettelijke voorschriften te voldoen.

  Indien u de persoonsgegevens die wij over u houden wilt laten wissen, neem dan contact met ons op; wij zullen redelijke stappen zetten om overeenkomstig wettelijke voorschriften aan uw verzoek gehoor te geven.
  Indien de persoonsgegevens die wij verzamelen voor geen enkel doeleinde meer nodig zijn en wij rechtens niet gehouden zijn deze te bewaren, zullen wij alles in het werk zetten om de gegevens te wissen, te vernietigen of permanent niet-identificeerbaar te maken.

  Het recht op beperking van de verwerking
  U heeft het recht een verzoek in te dienen voor beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens indien:
  a) U van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over u hebben onjuist zijn; of
  b) De persoonsgegevens niet op rechtmatige wijze worden verwerkt, maar u in plaats van wissing van de persoonsgegevens de voorkeur geeft aan beperking van de verwerking; of
  c) Wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor deze door ons zijn verzameld, maar u de gegevens nodig heeft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen; of
  d) U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en in afwachting bent van antwoord op de vraag of uw belangen in verband met dat bezwaar zwaarder wegen dan de gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw gegevens.

  Indien u wilt dat wij onze verwerking van uw persoonsgegevens beperken, neem dan contact met ons op; wij zullen redelijke stappen zetten om overeenkomstig wettelijke voorschriften aan uw verzoek gehoor te geven.

  Het recht op bezwaar of intrekking van toestemming
  U heeft het recht op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien de verwerking geschiedt op basis van gerechtvaardigde belangen van PACCAR (zie paragraaf 4 voor een overzicht). U heeft het recht op elk gewenst moment uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking geschiedt op basis van uw toestemming (zie paragraaf 4 voor een overzicht).

  Het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  U heeft het recht rechtstreeks bij de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land een klacht in te dienen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

 • 8. Cookies

  Op deze website maken wij gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u op de cookie-pagina.